Lithofin Lösefix

€ 19,49

(1 l = € 19,49)
incl. belastingen plus verzending

Beschrijving

Beschrijving

Het gebruiksklare reinigingsmiddel met een uitgebalanceerde combinatie van actieve oplos- en reinigingscomponenten.


Eigenschappen

Lithofin LÖSEFIX lost organische verontreinigingen op zoals was, olie, vet, teer, bitumen, verse verf, doorzichtige verfsoorten voor hout, beschermlagen, verharde resten van onderhoudsmiddelen voor stenen enz. en maakt deze afneembaar met water. Dichtheid: 0,85 g/cm3 Uiterlijk: helder Geur: aromatisch, naar sinaasappelschil. Ontvlammingspunt: ca. 46°C (c.C.) Oplosbaarheid in water: emulgeerbaar.


Toepassing

Voor het verwijderen van olie-achtige, vettige en andere verontreinigingen van tegen oplosmiddelen bestande ondergronden zoals verschillende oppervlakken van natuur- en sierbetonsteen, keramiek, tegels, klei- en klinkertegels, betonpleister voor vloeren enz. Zowel binnen als buiten te gebruiken.


Verwerking

Lithofin LÖSEFIX wordt puur op het droge oppervlak opgebracht en verspreid, eventueel geboend. Na een inwerktijd van ca. 5-20 minuten water toevoegen, schrobben en de vloeistof opnemen met een waterzuiger of dweil. Met veel schoon water naspoelen. Bij sterke vervuiling behandeling op opgedroogde oppervlak herhalen. Let op: Niet gebruiken op rubber, perspex, kunststof, linoleum, asfaltplaten, verf, pas gelakte en andere oppervlakken die gevoelig zijn voor oplosmiddelen. In geval van twijfel eerst uitproberen op een onopvallende plaats. Verbruik: ca. 5-10 m²/L


Opslag

Koel en droog. Niet boven 25°C, Tot ca. 4 jaar houdbaar.


Milieubescherming

De tensiden zijn volgens EG-richtlijn biologisch afbreekbaar. Bevat geen chloorkoolwaterstof. Opruiming: Verpakking bestaat uit milieuvriendelijk blik en is geschikt voor hergebruik. Uitgespoelde verpakking kan opgeruimd worden via inzamelsystemen voor bijzondere materialen (aanwijzing op etiket). Produktresten vallen onder bijzonder afval.


Veiligheid

Ingrediënten: 5 -15% niet-ionische tensiden, >30% alifatische en aromatische koolwaterstoffen, limonene, hulpstoffen. Verordening voor gevaarlijke stoffen preparaten aanduiding b.v.EG-Richtlijn 1272/2008(CLP): Symbol GHS 02, 05, 07, 08, 09, Gevaar Licht ontvlambare vloeistof en damp. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Buiten het bereik van kinderen houden. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog-bescherming/gelaatsbescherming dragen.


NA INSLIKKEN: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. GEEN braken opwekken. Achter slot bewaren. Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke en landelijke regelgeving. ADR2015: aanduidingen voor transport VE VE-aanduiding gegevens op transportdocument a,b LQ geen, want beperkte hoeveelheid