Lithofin Oil-Ex

20,49 €

(1 l = 81,96 €)
incl. belastingen plus verzending

Beschrijving

Beschrijving

Lithofin OIL-EX is een gebruiksklare, gelachtige pasta, die bestaat uit een mengsel van oplosmiddelen en sterk absorberende vaste stoffen.


Eigenschappen

Lithofin OIL-EX lost olieachtige, vettige en oliehoudende vervuilingen en vlekken op en absorbeert deze. Door de pasteuze vorm kunnen de actieve bestanddelen lang inwerken, zodat ook bij diepe verontreinigingen een succesvolle reiniging mogelijk is. Technische gegevens dichtheid: ca. 0,8 g/cm3 ontvlammingspunt: > 27°C uitzicht: opake, gelachtige pasta geur: aromatisch


Toepassingsgebied

Voor het verwijderen van olievlekken en gelijkaardige verontreinigingen uit natuursteen, betonsteen, cementestrik en andere absorberende ondergronden. Ideaal voor keukenwerkbladen, maar ook voor garage-inritten en andere oppervlakken.


Verwerking

Lithofin OIL-EX met een spatel dik op het droog oppervlak aanbrengen en licht aandrukken. De aangebrachte laag moet ong. 2 mm dik zijn. Ong. 12 uur laten drogen, evt. met folie afdekken om een te snel drogen te vermijden. Nadat de pasta volledig is gedroogd - dit merkt men aan het feit dat de pasta volledig wit is geworden - veegt men het ontstane poeder weg. Opgelet: Bij donkere natuurstenen kunnen na het gebruik geringe hoeveelheden poederrest in de poriën achterblijven. Deze zullen na verloop van tijd vanzelf verdwijnen; men kan ze ook verwijderen met behulp van Lithofin MN Vuioplosser. Voor diepere verontreinigingen moet het proces eentot tweemaal worden herhaald. Door de pasta met bv. folie af te dekken, kan de inwerkingstijd worden verlengd. Niet verwerken onder 10°C of boven 25°C. Niet gebruiken op kunststoffen, op gelakte of beklede oppervlakken of op oppervlakken die niet bestand zijn tegen oplos-middelen. In geval van twijfel moet de bestendigheid eerst worden getest op een onopvallende plaats. Verbruik: tot ca. 0,5 m2 per tube, bij een opgebrachte laag van 2 mm dik


Opslag

Koel, droog en in gesloten verpakking. Ongeveer 2 jaar houdbaar.


Tip

Het impregneren van vlekkengevoelige natuurstenen met Lithofin MN Vlekstop of Lithofin VLEKSTOP >W< (zonder oplosmiddelen) voorkomt vlekken. Voor het regelmatig onderhoud raden wij Lithofin MN Wash en Clean aan.


Milieubescherming

Bevat oplosmiddelen, vrij van gechloreerde koolwaterstoffen. Opruiming: Het droog afvalpoeder kan voor een milieuvriendelijke verwerking worden afgegeven bij een openbaar inzamelpunt voor speciaal afval. AVV-sleutel 07 06 99. De uitgedroogde, zuivere, lege tuben kunnen via gespecialiseerde inzamelsystemen worden gerecycled.


Veiligheid

Ingrediënten: 15 - 30% aromatische, >30% alifatische koolwaterstoffen, Limonene, Citral, Hexylcinnamal Benzylbenzoate. Verordening voor gevaarlijke stoffen preparaten aanduiding b.v.EG-Richtlijn 1272/2008(CLP): Symbol GHS02, 07, 09, waarschuwing Ontvlambare vloeistof en damp. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Bevat dipenteen. Kan een allergische reactie veroorzaken. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. – Niet roken. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Achter slot bewaren. Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke en landelijke regelgeving. ADR2013: aanduidingen voor transport