Lithofin Vlekstop Plus

44,49 €

(1 l = 44,49 €)
incl. belastingen plus verzending

Beschrijving

Beschrijving

Een gebruiksklaar speciaal product uit het LITHOFINprogramma voor keramische, natuur- en betonsteen. Lithofin Vlekstop PLUS bevat hoogwaardige afstotende impregneerstoffen, opgelost in oplosmiddelen. Speciale additieven zorgen voor een blijvende kleurverdiepende werking.


Eigenschappen

Lithofin Vlekstop PLUS dringt in het oppervlak en vermindert de capillaire zuigkracht zodanig, dat water, olie en vet niet worden opgezogen. Hierdoor wordt het oppervlak ongevoelig voor vele vlekken. Bovendien wordt de kleurstructuur van natuursteen duidelijk versterkt. Technische gegevens Dichtheid: ca.0,8 g/cm³ Vlampunt: >35°C (c.C) Uiterlijk: vloeibaar, kleurloos Reuk: aromatisch


Toepassing

Voor een vlekwerend onderhoud met gelijktijdige kleurverdieping voor zuigkrachtige keramiek, terracotta-, natuuren betonsteen. Bijzonder geschikt voor licht tot middelmatig zuigende natuursteen met breukruwe tot geslepen oppervlakken zoals graniet, gneiss, kwartsiet, leisteen alsook kalksteen. Opmerking: Oppervlakken, die al een olieafstotende behandeling hebben ondergaan, kunnen niet worden behandeld. De zuurgevoeligheid van kalksteen en marmer blijft bestaan.


Verwerking

Heeft men nog geen ervaring met het product opgedaan, dan moet men eerst een proefstukje doen. Het te behandelen oppervlak moet volledig droog, schoon en vlekvrij zijn. Lithofin Vlekstop PLUS met Lithofin applicator, kwast, mop of doek gelijkmatig opbrengen, zodat het oppervlak gelijkmatig vochtig is. Bij een zuigkrachtige ondergrond het proces eventueel binnen 5 min. herhalen. Opgelet, belangrijk! Het vloeibare product moet in het oppervlak intrekken. Bij ruwe oppervlakken: Overtollig niet ingetrokken product alsmede schuim vóór opdroging gelijkmatig verdelen, niet geheel droog vegen. Het oppervlak moet nog vochtig lijken. Bij gepolijste oppervlakken: Het teveel aan product met een droge doek volledig afvegen en beslist geen product op het oppervlak laten opdrogen. Bij grotere opervlakken het overtollige materiaal met een raamwisser verwijderen en machinaal (witte pad of lamsvel) napolijsten. Bij het aanvangen van het drogen de doek met product bevochtigen en het oppervlak afvegen. Alle oppervlakken op gelijkmatig uitzicht controleren, indien nodig meteen opnieuw opbrengen resp. nabewerken. Na droging kan het product niet meer worden verwijderd. Belangrijk: Een proefstukje doen. Sommige steensoorten kunnen ongelijkmatig zuigen en een wolkachtig uitzicht vertonen. Glas, politoer, kunststoffen, lak en voor oplosmiddelen gevoelige oppervlakken moeten tegen spatten worden beschermd. Niet zuigkrachtige of vochtige oppervlakken kunnen niet geïmpregneerd worden. Kalksteen en marmer blijven zuurgevoelig. Gereedschap kan met verdunning worden gereinigd. Droogtijd: Het grootste gedeelte van het bevattende oplosmiddel verdampt binnen 2 uur. Vloerbedekking is na 12 uur begaanbaar. De volledige werking van de impregnering ontwikkelt zich na 24-48 uur. Verwerkingstemperatuur: De temperatuur van de te behandelen oppervlakken mag niet minder dan 5°C en niet meer dan 25°C bedragen, vloerverwarming eventueel lager zetten. Fel zonlicht vermijden. Verbruik: Is van de zuigkracht van de ondergrond afhankelijk. Richtwaarden: geslepen graniet: ca.10- 15 m²/liter, breuk- en zaagruw graniet: ca. 6-8 m²/liter, 25-30m² bij Braziliaanse en Porto leisteen


Opslag

Gesloten, koel en droog bewaren. Kan ca. 2 jaar worden opgeslagen. Geopende bussen zo mogelijk meteen verwerken.


Houdbaarheid

In de buitenlucht blijft de kleurverdiepende werking afhankelijk van de steensoort en de weersomstandigheden ca. 1-2 jaar behouden, de beschermende werking maximaal 3 jaar. Binnen is de houdbaarheid van de gebruikte onderhoudsmiddelen afhankelijk. Ongeschikt zijn sterk ontvettende alsmede laagvormende producten. Voor een regelmatig onderhoud van vloeren adviseren wij Lithofin MN Wash&Clean of Lithofin GLASTILAN, dat de werking van Lithofin Vlekstop PLUS ondersteunt.


Milieubescherming

Bevat oplosmiddelen, vrij van chlorerende koolwaterstoffen. Niet in de afvoer lozen. WGK 2 volgens VwVwS van 17-5-99. Verwijdering: afvalsleutel AVV 070104*. Productresten zijn chemisch afval. De bussen zijn van blank milieuvriendelijk blik vervaardigd en recyclebaar. Ingedroogde, lege bussen kunnen bij de hiertoe bestemde verzamelpunten (zie aanwijzing op het etiket) worden afgegeven.


Veiligheid

Veilig voor plaatsen waar voedsel wordt bereid. Dit Lithofin product is getest door een onafhankelijk instituut volgens EUverordening 1935/2004. Het product wordt veilig beschouwd voor het behandelen van natuursteen- en kunststeen oppervlakken die in rechtstreeks contact met voedsel komen. Ingrediënten: siloxaan, harsen, koolwaterstoffen, additieven. Verordening voor gevaarlijke stoffen preparaten aanduiding b.v.EG-Richtlijn 1272/2008(CLP): Symbol 02, 05, 07, 08, Gevaar Hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, isoalkanes. Ontvlambare vloeistof en damp. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Buiten het bereik van kinderen houden. Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/oog-bescherming/gelaatsbescherming dragen. NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. GEEN braken opwekken. Achter slot bewaren